Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BABYRITME.NL

1. Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de navolgende termen als volgt gedefinieerd:

1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. Het betreft een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

1.2 Opdrachtgever: de partij die de overeenkomst is aangegaan een dienst afneemt.

1.3 Opdrachtnemer: www.babyritme.nl.

1.4 Dienst: het geven van opvoedkundig advies middels een e-mail en/of huisconsult, welk consult onder meer kan inhouden een algemene situatieanalyse, persoonlijke tips en oefeningen/opdrachten.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (van opdracht).

2.2 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst en wijziging overeenkomst/voorwaarden

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Van aanvaarding is sprake, indien er achtereenvolgens een vraag wordt gesteld via het aanmeldformulier op de website (www.babyritme.nl), de gestelde vraag geschikt wordt bevonden voor (online) opvoedadvies (aan huis) en de betaling voor de te verlenen dienst is ontvangen.

3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd te verifiëren of de relevante gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt correct zijn. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd een aanvraag tot het aangaan van een overeenkomst af te wijzen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect uit de afwijzing voortvloeit.

3.2 Indien en voor zover het noodzakelijk blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst de te verrichten werkzaamheden dienen te worden gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

3.3 Indien wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft en/of de in eerst instantie overeengekomen termijn hierdoor is gewijzigd, zal opdrachtnemer opdrachtgever tevoren inlichten.

3.4 Wijziging van deze voorwaarden is voor de opdrachtgever bindend, zodra deze schriftelijk aan de opdrachtgever is meegedeeld.

 

4. Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien door opdrachtgever alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze zoals door opdrachtnemer is aangegeven, tijdig zijn verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig dan wel niet of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het uitvoeren van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

4.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of onvolledig ter beschikking van opdrachtnemer is gekomen, heeft deze het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uit te voeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

 

6. Termijn

De termijn waarbinnen de opdrachtnemer nastreeft de dienst te verlenen, is géén fatale termijn. De overeenkomst kan, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.

 

7. Annulering en beëindiging van de overeenkomst

Indien tussen partijen een overeenkomst is gesloten, is annulering daarvan niet meer mogelijk. Opdrachtnemer zal 50% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen, indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren.

 

8. Geheimhouding

8.1 Opdrachtnemer is verplicht de aan hem verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke plicht dan wel beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de door opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen,  in een tucht-, straf- of civiele procedure aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

8.3 Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de dienstverlening, voor zover de tekortkoming is gelegen in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop mag worden vertrouwd.

9.2 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

– Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;

– Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde gedetacheerde werknemers of ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;

– Bij opdrachtgever of derden ontstane indirecte- of gevolgschade.

9.3 Opdrachtnemer kan zich niet exonereren voor opzet of grove schuld.

9.4 Aansprakelijkheid, voor zover door opdrachtnemer schriftelijk erkend, is beperkt tot het bedrag dat door de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van opdrachtnemer komt. Voor zover geen uitkering krachtens voornoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in kwestie in rekening is gebracht.

9.5 Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen 3 maanden, nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10. Geschillen, klachttermijn, rechts- en forumkeuze

10.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Klachten over de dienstverlening dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer die verplicht is om binnen 5 werkdagen hierop schriftelijke te reageren.

10.3 Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer er niet in slagen hun geschil op te lossen, is hiervan bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen de rechter van de vestigingsplaats van www.babyritme.nl.

 

Copyright babyritme.nl ©  2019

Auteursrecht en Disclaimer

Dit is de website van Babyritme, gevestigd te Bemmel. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het contactformulier in te vullen. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

babyritme.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Deze website bevat links naar websites van derden en babyritme.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Het maken van een kopie door middel van photocopy, zeefdruk, of enige andere kopieren van onze website of delen ervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van babyritme.nl

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan babyritme.nl dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van babyritme.nl dan wel haar licentiegevers.